top of page

Náklady na vozidlo si můžete snížit díky umístění reklamy na vašem vozidle.

Příspěvek na polep

Dle typu polepu

MMR_A.png
MMR_B.png

ZELENÝ CELOPOLEP

ČERNÝ CELOPOLEP

  • Příspěvěk ve výši 1.681 Kč bez DPH měsíčně

  • Příspěvěk ve výši 1.000 Kč bez DPH

Potřebné dokumenty k registraci smlouvy o polepu

  • Smlouva o umožnění zveřejnění reklamy - naleznete v sekci dokumenty ke stažení, doručení jednoho originálního podepsaného vyhotovení na centrálu

  • fotky polepu se zřejmou registrační značkou

  • kopie dokladů - řidičský průkaz + občanský průkaz

  • kopie malého technického průkazu

Podmínky fakturace příspěvku

Odměna za polep Vám přísluší pouze za předpokladu, že na centrálu společnosti M&M reality holding a.s. doručíte jedno vyhotovení Smlouvy o umožnění zveřejnění reklamy na osobním motorovém vozidle podepsané oběma stranami, fotky polepeného vozu s jasně zřetelnou registrační značkou a kopii malého technického průkazu. Nárok na měsíční odměnu vzniká od 1. dne následujícího měsíce po dodání těchto podkladů.

V případě, že si zvolíte vyplácení a fakturaci odměny měsíčně, vzniká Vám nárok na měsíční odměnu pouze v případě, že v příslušném měsíci dosáhnete vlastní produkce minimálně u zeleného celopolepu 45.000 Kč bez DPH. V případě, že si zvolíte vyplácení a fakturaci čtvrtletně, vzniká Vám nárok na měsíční odměnu pouze v případě, že v příslušném kalendářním čtvrtletí dosáhnete vlastní produkce minimálně 135.000 Kč bez DPH u zeleného celopolepu, u černého celopolepu 117.000 Kč bez DPH. V případě, že si zvolíte vyplácení a fakturaci pololetně, vzniká Vám nárok na měsíční odměnu pouze v případě, že v příslušném kalendářním pololetí dosáhnete vlastní produkce minimálně 275.000 Kč bez DPH u zeleného celopolepu, u černého celopolepu 234.000 Kč bez DPH. Tato podmínka neplatí pro vedoucí poboček, oblastní ředitele a oblastní manažery. V případě, že dojde k polepení vozidla v průběhu kalendářního čtvrtletí nebo kalendářního pololetí, jste povinen dosáhnout produkce v proporcionální výši za příslušné období.

Měsíční odměna je splatná na základě vystavené faktury. Poskytovatel bude fakturovat v intervalu buď kalendářního měsíce, čtvrtletí nebo pololetí, kdy konkrétní interval byl účastníky vyznačen v záhlaví smlouvy. Podmínkami pro uznání nároku na úhradu za kalendářní měsíc je skutečnost, že osobní motorové vozidlo mělo polepy po celý měsíc, to znamená od 1. dne kalendářního měsíce. V každé faktuře uvede Poskytovatel název této Smlouvy včetně VIN předmětného vozidla a data uzavření Smlouvy, a to za účelem určení právního důvodu zaslané faktury.

V případě, že faktura nebude obsahovat odkaz na Smlouvu s datem jejího uzavření, nesplňuje faktura náležitosti daňového dokladu a M&M REALITY jsou oprávněny fakturu Poskytovateli vrátit a platbu pozdržet do doby doručení řádně vyplněné faktury.

Poskytovatel má nárok na odměnu za 1 vozidlo.

Ukončení smlouvy

V případě, že dojde k ukončení spolupráce s M&M REALITY, založené Smlouvou o obchodním zastoupení, a to z jakéhokoliv důvodu, dříve než po uplynutí dvanácti kalendářních měsíců u černého celopolepu a 24 měsíců u zeleného celopolepu  od data zhotovení polepu, zaniká Vám nárok na všechny sjednané odměny a následně musí dojít k vrácení veškerých obdržených měsíčních příspěvků a úhradě veškerých nákladů, spojených s polepením vozu.

bottom of page